Ελλάδα

Jardin bonheur

Θα παρουσι?σουμε μια περ?ληψη εργασι?ν και ανακαλ?ψεων που ?γιναν απ? ?να Γ?λλο Ερευνητ? και Βιολ?γο. Ασχολε?ται για π?νω απ? δεκαπ?ντε χρ?νια με την θαυμαστ? δ?ναμη αυτ?-επισκευ?ς που ?χουν τα βλαστοκ?τταρα του μυελο? των οστ?ν π?νω στον οργανισμ? μας. Οι πληροφορ?ες που αναφ?ρονται ε?ναι πολ? σημαντικ?ς για σας και για τα πρ?σωπα γ?ρω σας που ?σως ?χουν προβλ?ματα υγε?ας. Μη διστ?σετε να τους δ?σετε τη δυνατ?τητα να γνωρ?σουν κι αυτο? ?σα πρ?κειται εσε?ς να μ?θετε τ?ρα, δ?νοντ?ς τους τις πληροφορ?ες αυτ?ς. Η δουλει? του Ερευνητ? Βιολ?γου ξεκ?νησε το 2001 στις Ηνωμ?νες Πολιτε?ες. Εκε?νη την εποχ? ε?χε εντυπωσιαστε? απ? τις εκπληκτικ?ς ιδι?τητες μιας μικρο- φ?κης με την ονομασ?α «Aphanizomenon flos-aquae». Το Aphanizomenon flos-aquae αν?κει στην οικογ?νεια των γαλαζο-πρ?σινων φυκι?ν του γλυκο? νερο?. Αναπτ?σσεται στη Λ?μνη Κλ?μαθ στο Νοτιο-Κεντρικ? ?ρεγκον στις Ηνωμ?νες Πολιτε?ες. Η Λ?μνη Κλ?μαθ ε?ναι αγν?, βρ?σκεται στο μ?σο μιας προστατευ?μενης περιοχ?ς Φυσικ?ς Ομορφι?ς και ο βι?τοπ?ς της προστατε?εται με μεγ?λη αφοσ?ωση.

Το Aphanizomenon flos-aquae, που ονομ?ζεται και AFA ε?ναι ?να μοναδικ? ε?δος φυκιο? που δεν μπορε? να καλλιεργηθε? αλλ? μαζε?εται μ?νο απ? τη λ?μνη Κλ?μαθ. Ο κατ?λογος των ωφελει?ν του ε?ναι τ?σο μεγ?λος που δε μπορο?με να τις απαριθμ?σουμε εδ?. Το AFA περιλαμβ?νει 115 θρεπτικ? μικρο-συστατικ? απ? ιχνοστοιχε?α, βιταμ?νες, ?νζυμα και μ?ταλλα που το κ?νουν το πιο πλ?ρες τρ?φιμο που ε?ναι γνωστ? παγκοσμ?ως αυτ? τη στιγμ?. Για να σας δ?σουμε μια ιδ?α για την δ?ναμ? του, ?να γραμμ?ριο την ημ?ρα αρκε? για να θρ?ψει τα κ?τταρα εν?ς υγιο?ς ατ?μου, μ?νο ?να γραμμ?ριο την ημ?ρα! ?χει παρατηρηθε? ?τι οι Ινδι?νοι και τα ζ?α που ζουν κοντ? στη Λ?μνη Κλ?μαθ καθ?ς και ?σοι καταναλ?νουν το φ?κι για αρκετ? δι?στημα δεν αρρ?σταιναν ποτ?. ?λλοι που ?ταν ασθενε?ς και ταξ?δεψαν ως εκε? για να π?ρουν το φ?κι επ?στρεψαν στο σπ?τι τους υγιε?ς! Γιατ?; Και π?ς ε?ναι δυνατ?ν; Οι παρατηρ?σεις αυτ?ς και αυτ? τα δ?ο ερωτ?ματα προκ?λεσαν στον Ερευνητ? Βιολ?γο μας μια ισχυρ? επιθυμ?α να μ?θει την απ?ντηση, να ?χει τη γν?ση. Μετ? απ? αρκετ? χρ?νια, ανακ?λυψε τις απαντ?σεις και θα δε?τε και σεις γιατ? και π?ς αυτ? το φ?κι βοηθ?ει τον οργανισμ? να επαν?λθει μ?νος του στη υγε?α.

Αλλ? ας ξαναγυρ?σουμε σε μερικ?ς απ? τις πολλ?ς ωφ?λειες αυτο? του φυκιο?. Εκτ?ς απ? το γεγον?ς ?τι επαναφ?ρει την ισορροπ?α στον οργανισμ? μας με ιχνοστοιχε?α, βιταμ?νες, ?νζυμα και μ?ταλλα, το AFA ?χει και ισχυρ?ς αντι-φλεγμον?δεις και αναλγητικ?ς ιδι?τητες. Αποτοξιν?νει σε β?θος και καθαρ?ζει το ενδοκυτταρικ? υγρ? αλλ? και το εξω-κυτταρικ?, και μ’ αυτ? τον τρ?πο μεταβ?λλεται σε μεγ?λο «συλλ?κτη» (συλλ?γει και καταστρ?φει) βαρ?ων μετ?λλων και ?λλων επιβαρυντικ?ν στοιχε?ων που δυστυχ?ς μπορε? να βρεθο?ν στον οργανισμ? μας σε σημαντικ?ς ποσ?τητες. Επ?σης περι?χει πολλ? Φενυλεθυλαμ?νη. Αυτ? η ουσ?α ε?ναι ?να πρ?ιμο στ?διο ντοπαμ?νης, που ε?ναι, ?πως ξ?ρουμε, η ορμ?νη της χαρ?ς, της ευτυχ?ας της καλ?ς δι?θεσης, και αυξ?νει με φυσικ? τρ?πο το επ?πεδο της καλ?ς κατ?στασης του καθ?να μας. Επ?σης, ε?ναι πολ? αποτελεσματικ? στην ?θηση του αναπνευστικο? συστ?ματος, της συγκ?ντρωσης, της μν?μης και της καλ?ς ?ρασης. Αφο? η θρεπτικ? της αξ?α ε?ναι πολ? υψηλ?, μια μικρ? ποσ?τητα, π.χ. 1 γραμμ?ριο, μπορε? αμ?σως να δημιουργ?σει ?να α?σθημα πληρ?τητας (νι?θουμε χορτ?τοι) και ?τσι να βοηθ?σει ?σους θ?λουν να αποκτ?σουν μια πιο ελαφρι? σιλου?τα. Βοηθ?ει να ξεπερ?σουμε τις εξαρτ?σεις π.χ. σχετικ?ς με τη ζ?χαρη.

Το ?τομο που σας κ?νει αυτ? την ενημ?ρωση μπορε? να σας δ?σει περισσ?τερα στοιχε?α απ? τον μακρ? κατ?λογο των εξαιρετικ?ν ιδιοτ?των του AFA και σημει?στε ?τι με καταν?λωση 5 γραμμαρ?ων την ημ?ρα, η Aphanizomenon flos-aquae προκαλε? με φυσικ? τρ?πο τη δημιουργ?α και απελευθ?ρωση βλαστοκυττ?ρων του μυελο? των οστ?ν σε ποσοστ? περ?που 30% παραπ?νω! Αυτ? η ιδι?τητα ε?ναι πολ? σημαντικ?! Κ?θε μ?ρα παρ?γουμε ?να μ?σο ?ρο περ?που τρ?α εκατομμ?ρια βλαστοκ?τταρα μυελο? των οστ?ν. Αν καταναλ?σουμε 5 γραμμ?ρια AFA, ο αριθμ?ς αυτ?ς γ?νεται 3.900.000, δηλαδ? 900.000 περισσ?τερα κ?τταρα που «επισκευ?ζουν» τον οργανισμ? μας κ?θε μ?ρα! ?τσι, αυτ? η πιο πρ?σφατη ανακ?λυψη οδ?γησε τον Ερευνητ? Βιολ?γο μας προς περισσ?τερες δυνατ?τητες καθ?ς εκε?νος ?ξερε ?δη αυτ? την εξαιρετικ? ιδι?τητα των βλαστοκυττ?ρων του μυελο? των οστ?ν, γιατ? γνωρ?ζουμε εδ? και αρκετ? καιρ? ?τι τα βλαστοκ?τταρα του μυελο? των οστ?ν ε?ναι τα κατ’ εξοχ?ν κ?τταρα που ασχολο?νται με «επιδιορθ?σεις». Γιατ?; Απλ? δι?τι ?χουν μια εξαιρετικ? ιδιομορφ?α, ε?ναι παν?σχυρα, δηλαδ? ?χουν τη δυνατ?τητα να επισκευ?ζουν τα π?ντα, επειδ? μεταμορφ?νονται σε οποιοδ?ποτε ε?δος κυττ?ρου του οργανισμο? μας. Ε?ναι πολ? σημαντικ? να κατανο?σουμε αυτ? τη βασικ? αρχ? δι?τι εκε? βρ?σκεται το παν. ?να βλαστοκ?τταρο μυελο? των οστ?ν ?χει τη δυνατ?τητα να επισκευ?σει τα π?ντα στον οργανισμ? μας επειδ? ?χει την ικαν?τητα να μεταμορφ?νεται σε κ?θε ε?δους κ?τταρο του οργανισμο?.

Csmo
Synerboost

Και π?ς λειτουργε? αυτ?; Κ?θε μ?ρα, το σ?μα μας παρ?γει περ?που 25 εκατομμ?ρια βλαστοκ?τταρα που ?χουν ως αποστολ? να αναπαρ?γουν, να αυτ?- επισκευ?σουν το σ?μα μας και ονομ?ζονται «επισκευαστικ? κ?τταρα». Κ?θε ?νας απ? τους 500 ιστο?ς που μας αποτελο?ν, δημιουργο?ν κ?τταρα. Για παρ?δειγμα, το συκ?τι δημιουργε? ηπατοκ?τταρα, η καρδι? δημιουργε? μυοκαρδιοκ?τταρα, τα κ?καλα δημιουργο?ν οστεοκ?τταρα και ?να ηπατοκ?τταρο ?χει την αποστολ? να ανανε?σει ? να επισκευ?σει το συκ?τι αλλ? δεν ?χει τη δυνατ?τητα να επισκευ?σει την καρδι?, ε?ναι βιολογικ? αδ?νατο και αντ?στροφα, ?να μυοκαρδιοκ?τταρο δε μπορε? να επισκευ?σει το συκ?τι ? τα οστ?. Αλλ? τα βλαστοκ?τταρα του μυελο? μπορο?ν! Θυμηθε?τε, ε?ναι παν?σχυρα: μπορο?ν να μεταμορφωθο?ν σε ?λα τα ε?δη των κυττ?ρων που μας αποτελο?ν και ?ρα, μπορε? να γ?νουν συκ?τι αλλ? και καρδι? και οστ? ? μ?τια, πνε?μονες, νεφρ?, νευρ?νες, τ?νοντες, χ?νδροι, μυς, κλπ, κλπ…. Μπορε? να γ?νει ?λα αυτ?. Ε?ναι επ?σης σημαντικ? να ξ?ρουμε ?τι ?λλη μια ιδιαιτερ?τητα σχετ?ζεται πολ? στεν? με τη δρ?ση των βλαστοκυττ?ρων του μυελο? των οστ?ν. ?ταν μια περιοχ? του σ?ματος, ?νας ιστ?ς ? κ?ποιο ?ργανο παρουσι?ζουν πρ?βλημα, φλεγμον? ? κ?τι ?λλο, θα στε?λει σ?ματα κινδ?νου με τη βο?θεια του μεσ?ζοντα που ονομ?ζεται κυτοκ?νες. Ακριβ?ς ?πως θα καλο?σαμε την Πυροσβεστικ? υπηρεσ?α σε περ?πτωση φωτι?ς ? ατυχ?ματος, ο οργανισμ?ς μας στ?λνει σ?ματα κινδ?νου στον εγκ?φαλο, λ?γοντας «Δ?σε προσοχ? εδ?, ?χουμε πρ?βλημα»: ακριβ?ς τη στιγμ? αυτ?, τα βλαστοκ?τταρα του μυελο? των οστ?ν που μετακινο?νται μ?σα απ? τα οστ? για να μπουν στη ρο? του α?ματος θα κατευθυνθο?ν προς την π?σχουσα περιοχ? ?στε να την ανανε?σουν ? να τη θεραπε?σουν επειδ? ?χουν τη δυνατ?τητα να μεταμορφωθο?ν στον ?διο τ?πο με τον ιστ? ? το σημε?ο που ?χει πρ?βλημα. Αν το πρ?βλημα αφορ? το συκ?τι, τα βλαστοκ?τταρα θα π?νε εκε? και θα μεταμορφωθο?ν σε ηπατοκ?τταρα. Αν το πρ?βλημα ε?ναι της καρδι?ς, θα π?νε εκε? και θα γ?νουν κ?τταρα καρδι?ς. Το ?διο ισχ?ει και για κ?θε ?να απ? τους 500 ιστο?ς που μας αποτελο?ν.

Για να ανακεφαλαι?σουμε, τα βλαστοκ?τταρα του μυελο? των οστ?ν ?χι μ?νο ?χουν την ιδι?τητα να επισκευ?ζουν το κ?θε τι στον οργανισμ? μας αλλ? ξ?ρουν και πο? ακριβ?ς να π?νε! Δεν ε?ναι εκπληκτικ?;! Για μια ακ?μα φορ? παρατηρο?με την υπ?ρτατη σοφ?α που συνδ?εται με την αρχικ? τελει?τητα του οργανισμο? μας μας και με ?λα τα ζωνταν? πλ?σματα γενικ?ς. Ε?ναι ξεκ?θαρο ?τι ?λες αυτ?ς οι ανακαλ?ψεις ε?ναι το αντικε?μενο επ?σημων δημοσιε?σεων και πειραμ?των που τις επικυρ?νουν. Δ?ο απ’ αυτ?ς αναφ?ρονται παρακ?τω: Για να αποδε?ξει τη θεωρ?α του ο Βιολ?γος-Ερευνητ?ς ζ?τησε απ? ?να ανεξ?ρτητο επιστημονικ? εργαστ?ριο (?στε να αποφ?γει να θεωρηθε? ?τι ?κρινε την ?δια του τη θεωρ?α) να κ?νει ?να πε?ραμα με 100 ποντ?κια. Δυστυχ?ς, στις περιπτ?σεις πειραμ?των «δια ζ?σης» ε?μαστε αναγκασμ?νοι να κ?νουμε τα πειρ?ματα στους φ?λους μας τα ζ?α. Με αυτ? την ευκαιρ?α θα θ?λαμε να αποτ?σουμε φ?ρο τιμ?ς σ’ αυτ?. Αυτ? το ανεξ?ρτητο εργαστ?ριο προκ?λεσε 100 εμφρ?γματα μυοκαρδ?ου στα ποντικ?κια και τα χ?ρισε σε δυο ομ?δες των 50. Η πρ?τη ομ?δα ακολουθο?σε μια κανονικ? δ?αιτα αλλ? στη δε?τερη ομ?δα προστ?θηκαν δ?ο μ?ρια που ε?χαν απομονωθε? απ? το βιολ?γο: απ? τα 115 μ?ρια που αποτελο?ν το AFA, αυτ? τα δ?ο ενισχ?ουν με φυσικ? τρ?πο την παραγωγ? βλαστοκυττ?ρων του μυελο? των οστ?ν μ?χρι και 30%. 27 μ?ρες αργ?τερα, παρατηρ?θηκε ?τι απ? την πρ?τη ομ?δα, μ?νο 17% επ?ζησαν με πολ? χαμηλ? επαν?ρθωση στον κολπικ? καρδιακ? ιστ?, τα ποντ?κια ?ταν πολ? αδ?ναμα, μ?λις που επιβ?ωσαν, σε αντ?θεση με ?να 73% ποσοστ? επιβ?ωσης στη δε?τερη ομ?δα, με απ?λυτη επαν?ρθωση του κολπικο? καρδιακο? ιστο?, δηλαδ? τα ποντ?κια ?ταν σε πολ? καλ? κατ?σταση(υπ?ρχουν φωτογραφ?ες που το αποδεικν?ουν). 73% σε καλ? κατ?σταση συγκριν?μενο με 17% σε κατ?σταση αδυναμ?ας, γνωρ?ζοντας επ?σης ?τι το πλασ?μπο1 δεν υπ?ρχει ως φαιν?μενο στα ζ?α, επομ?νως η διαφορ? ε?ναι απ?λυτα πραγματικ?! ?πως και να ε?ναι ?μως, για την επιστ?μη αυτ? ε?ναι ισχυρισμ?ς και ?χι απ?δειξη. Για να αποδε?ξουμε το ρ?λο που διαδραματ?ζουν τα βλαστοκ?τταρα του μυελο? των οστ?ν στην επαν?ρθωση του μυικο? κολπικο? ιστο? των ποντικ?ν, ?να ?λλο ανεξ?ρτητο εργαστ?ριο ?κανε την εξ?ταση ανοσοφθορισμο?. Γ?νεται με την ?γχυση φθορ?ζοντος υλικο? στο μυελ? των οστ?ν των ποντικ?ν. Αποτελε? απ?δειξη δι?τι παρατηρε?ται ?τι στην καρδιακ? χ?ρα των μικρ?ν ποντικ?ν 30% των επιδιορθωτικ?ν κυττ?ρων ε?ναι φθοριο?χα, ?ρα προ?ρχονται απ? το μυελ? των οστ?ν.1 1 Placebo effect λ?με το φαιν?μενο ?που ο ασθεν?ς θεραπε?εται με την ιδ?α ?τι του ?χει δοθε? φ?ρμακο εν? του παρ?χουμε μ?νο καραμ?λα με μορφ? φαρμ?κου. Τ?ρα λοιπ?ν,γνωρ?ζετε την εξαιρετικ? επανορθωτικ? ιδι?τητα των 3 εκατομμυρ?ων βλαστοκυττ?ρων του μυελο? των οστ?ν. Γνωρ?ζοντας ?τι αυτ? η ποσ?τητα δε μοι?ζει αρκετ? σε παθολογικ?ς περιπτ?σεις, ειδικ? σε προχωρημ?νη ηλικ?α, εφ?σον παρ?γουμε ?λο και λιγ?τερα ?σο περν?νε τα χρ?νια, φαντασθε?τε να ?χουμε τη δυνατ?τητα να τα πολλαπλασι?ζουμε επ? δ?ο + οπ?τε να περν?νε απ? τον οργανισμ? μας αντ? για 3 εκατομμ?ρια ,7 εκατομμ?ρια μικρο? αυτ?-επιδιορθωτ?ς που ?χουν την ικαν?τητα να επιδιρθ?νουν τα π?ντα! Δε νομ?ζετε ?τι, λογικ?, θα προκ?πτουν θετικ? και μερικ?ς φορ?ς θεαματικ? αποτελ?σματα; Και μιλ?με για ?λα τα παθολογικ? προβλ?ματα! Αυτ? ε?ναι το σημε?ο που το ?τομο που σας ?δωσε το CD θα γ?νει πολ? σημαντικ? για σας. Αφο? απ?κτησε εμπιστοσ?νη στα ευρ?ματ? του, ο Ερευνητ?ς-Βιολ?γος μας δημιο?ργησε ?να συμπλ?ρωμα διατροφ?ς 100% φυσικ? που θα ενισχ?σει την παραγωγ? και την απελευθ?ρωση βλαστοκυττ?ρων του μυελο? των οστ?ν μας κατ? 224%! Κ?θε μ?ρα! Ακ?μα κι αν κ?ποια αποτελ?σματα μοι?ζουν μαγικ?, ?λα αυτ? ε?ναι επιστημονικ? και εξηγο?νται, ?πως ?γινε με την παρουσ?αση αυτ?. Γι?αυτ? θ?λουμε να διευκριν?σουμε ?τι αυτ? το συμπλ?ρωμα διατροφ?ς δεν ε?ναι αγωγ? για κ?τι, δε θεραπε?ει κ?τι και δεν ?χει καμμι? θεραπευτικ? ιδι?τητα. Τα ?δια μας τα βλαστοκ?τταρα του μυελο? των οστ?ν ?χουν αυτ? την ιδι?τητα, το προ??ν μ?νο κινητοποιε? τη διαδικασ?α παραγωγ?ς και απελευθ?ρωσης των δικ?ν μας βλαστοκυττ?ρων του μυελο? των οστ?ν. Για να βρε?τε απαντ?σεις στα ερωτ?ματ? σας επικοινωνε?στε χωρ?ς καθυστ?ρηση με το ?τομο που σας ?δωσε το ενημερωτικ? CD και μη διστ?σετε να το δ?σετε και σε ?λλους ανθρ?πους γ?ρω σας γιατ? αυτ? η απλ? πρ?ξη μπορε? να τους αλλ?ξει τη ζω? προς το καλ?τερο. Σας ευχαριστο?με για το ενδιαφ?ρον σας γι’ αυτ? την περ?ληψη που αφορ? την υπ?ροχη δ?ναμη αυτ?-επιδι?ρθωσης των βλαστοκυττ?ρων του μυελο? των οστ?ν.

Sante